Producten


Voor elk Lifemasterproduct (onderzoek, therapie, training, project, programma of workshop) is een concept of beschrijving beschikbaar. Hierin staan alle gegevens over het product. Hieronder enkele voorbeelden daarvan.

Thesis: inzichten voor het komen tot een attitude bij het coachprofiel praktijkonderwijs op OSG Piter Jelles te Leeuwarden in het kader van de transitie naar passend onderwijs.

Een artikel over coaching op het praktijkonderwijs. We kennen allemaal het principe ‘eerst volgen dan leiden’. Dit principe heeft een universele kracht; elk traject dat mensen met elkaar aangaan heeft afstemming nodig. Bij het coachen van mensen speelt naast volgen en leiden nog een derde principe mee, het ‘gidsen’. Wat betekent ‘gidsen’ in dit kader precies?
werkinbeeld Training voor het projectenbureau ROC Kop Noord Holland.  Deze training hebben we gegeven in verband met het implementeren van het werken met competenties. Het projectenbureau voert assessments uit voor werkzoekenden van de gemeente Den Helder. In drie maanden brengen ze de competenties van de cliënten in kaart en adviseren de gemeente over een vervolgtraject.
lifecoaching Je kunt met lifecoaching  je leven en je persoonlijkheid op allerlei gebieden onderhouden, opbouwen, verrijken en optimaliseren. Door met je lifecoach concreet aandacht te besteden aan diverse aspecten in je persoonlijke of beroepsmatige leven kun je veel meer bereiken dan je wellicht voor mogelijk houdt.
Vanuit Projectbureau Lifemaster hebben wij Stichting Mienskipssoarch uit Boarnsterhim middels advies en bemiddeling ondersteund bij het opzetten van het project Tegearre. Leerlingen van de scholengemeenschappen Piter Jelles en Sevenwolden worden in het kader van hun Maatschappelijke stage geplaatst op individuele klussen of projecten van Mienskipssoarch in hun eigen dorp.
werkenmetbeelden Omdat een beeld of afbeelding vaak meer zegt dan woorden gebruiken we bij Lifemaster vaak creativiteit en beelden. Naast het zelf maken van beelden, maken we ook gebruik van afbeeldingen, zogenaamde visuals. In deze brochure staan de tien belangrijkste redenen om met beelden te werken.
Een innovatief ontwerp in het kader van de Masteropleiding Social Work. Jongeren die ondersteuning nodig hebben zien vaak door de bomen het bos niet meer. Dit begint al tijdens de schoolloopbaan; het is moeilijk om de juiste keuzes te maken als het gaat om een toekomstige loopbaan. De vele soorten begeleiding binnen en buiten de school zijn lastig met elkaar te combineren. Deze jongeren hebben voor langere tijd een gids oftewel een PrOfessional friend nodig om richting te geven aan persoonlijke ontwikkeling.
waarbenik Een producttypering creatieve therapie voor de doelgroep asielzoekersjongeren en allochtone jongeren. Naar aanleiding van de beschreven theorieën en methodieken hebben we gekozen voor het werken met thema’s en rituelen uit een niet-westerse cultuur, namelijk de indiaanse ontwikkelingsfilosofie voor jongeren met identiteitsproblematiek ‘The Circle of courage’.
symbiose Een onderzoek naar de meerwaarde van creatieve therapie voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Veel leerlingen hebben meer aan creativiteit als middel dan als doel. Hoe je creatieve therapie inzet als middel is de centrale vraag in dit onderzoek.
Artikel in het kader van de Masteropleiding Social Work. Professionals moeten in kunnen spelen op de vragen die de maatschappij hen stelt. De cliënt is klant geworden, de subsidiegever financier en het ‘vraaggestuurde werken’ vergt een ondernemende houding van de professional. Hij moet zelf zijn positie bepalen in de veranderende omgeving en duidelijke keuzes maken wat betreft zijn klanten en wat hij wenst te bieden.
teamontwikkeling Teamcoaching bij de implementatie van de leerlijn PrOmotie. Deze hebben we uitgevoerd voor praktijkonderwijs van de Star Numanschool in Groningen. De leerlijn is gebaseerd op algemeen vormende en praktische leerinhouden die ondersteunend zijn voor de arbeidstoeleiding en het bevorderen van de zelfredzaamheid.
MAS Maatschappelijke stage is in de Verenigde Staten al jaren een ingeburgerde manier om de sociale cohesie te bevorderen. In Nederland is het onderwijs sinds kort gestart met de maatschappelijke stage. Dit is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.
maakerwatvan Creatieve gedragstraining kan binnen het Praktijkonderwijs een stimulerende activiteit zijn om leerlingen inzicht te geven in hun eigen gedrag. Door creatief bezig te zijn en door de interacties in de groep ontstaat een stimulerende omgeving voor de leerlingen. Bij deze doelgroep wordt in de nabespreking de koppeling gedrag en gevolg uitgewerkt.
graffiti De video met beelden uit de workshop Graffiti geeft een goede indruk van hoe gewerkt wordt met jongeren van het praktijkonderwijs. Graffiti is een aansprekend medium om deze jongeren te bereiken en te activeren.
In deze planevaluatie ligt de focus op een innovatief ontwerp om bij jongeren participatie te bevorderen en eigen kracht te ontwikkelen. Het innovatief ontwerp ‘Time 4 Talent’ geeft een aanzet voor de omslag in de benadering van deze jongeren. Hiermee wordt bedoeld de omslag van probleemgericht naar oplossingsgericht en van de focus op zwakke punten naar de focus op sterke punten.
circleofcourage De Circle of Courage is een begeleidingsmodel dat in de Verenigde staten en Canada wordt gebruikt om moed, passie en bezieling te ontwikkelen. Het model is gebaseerd op amerikaans-indiaanse filosofieën rondom ontwikkelings- en leerprocessen, en heeft daarnaast overeenkomsten met diverse psychologische benaderingen (bijv. Adler en Maslov).
autonomie Bij oplossingsgerichte creatieve therapie werken we in blokken van vier sessies. Deze vier sessies worden met de cliënt geëvalueerd. Aan het eind van deze eerste vier sessies heeft de cliënt inzicht in wie hij/zij is, wat hij/zij kan, wil en durft. Het gevoel autonoom te kunnen handelen is geïntegreerd, gevoelens worden herkend en benoemd.
folder De folder van praktijk Lifemaster kunt u hier downloaden als PDF bestand. De folder geeft een overzicht van ons aanbod, werkwijze, prijzen en de contactgegevens handig bij elkaar.
supervisiegids Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen of individueel wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de (werk)ervaringen van de deelnemer.

Werkplan voor de implementatie van het concept Arbeidshal als werkervaringsproject in de school.
Werkplan voor de implementatie van het concept Beeldende begeleiding als werkvorm voor creatieve therapie.
Werkplan voor de implementatie van het concept Meetingpoint als werk- en ervaringsproject in de wijk rond de school.
Werkplan voor de implementatie van het concept Simulatiehuis als zelfstandigheidstraining op het gebied van wonen en leven.
Werkplan voor de implementatie van het concept Werkplekstructuur binnen het onderwijs.
Een projectplan voor samenwerking tussen jongeren en professionals op het Meetingpoint te Leeuwarden. De titel ‘Superwise me’ verwijst naar supervisie als werkmodel voor jongeren met hun begeleiders in de rol van ‘professional friend’. Zo kan er vraaggericht gewerkt worden op initiatief van de jongere zelf.
Het projectvoorstel ‘Chance2go’ wil kansen creëren voor jongeren en daarbij een website ontwikkelen voor zelfredzaamheid en participatie. Hierbij is verbinding het kernbegrip en is er per deelnemer een  professional aangewezen als ‘connector’.