Producten


Voor elk Lifemasterproduct (onderzoek, therapie, training, project, programma of workshop) is een concept of beschrijving beschikbaar. Hierin staan alle gegevens over het product. Hieronder enkele voorbeelden daarvan.

Een thesis-onderzoek in het kader van de overgang naar passend onderwijs. Verslag van een zoektocht naar inzichten en voorwaarden voor een passende en presente attitude bij het coachprofiel van de docent praktijkonderwijs. 

We kennen allemaal het principe ‘eerst volgen dan leiden’. Dit principe heeft een universele kracht; elk traject dat mensen met elkaar aangaan heeft afstemming nodig. Bij het begrip ‘coaching’ speelt naast volgen en leiden nog een derde principe mee, het ‘gidsen’. Wat betekent ‘gidsen’ in dit kader precies?
werkinbeeld Training voor het projectenbureau ROC Noord Holland. Deze training werd gegeven in verband met de implementatie van werken met competenties. Het projectenbureau voert assessments uit voor jongeren uit de gemeente Den Helder. In drie maanden worden competenties in kaart gebracht met een advies richting vervolgtraject.
lifecoaching Je kunt met lifecoaching  je leven en je persoonlijkheid op allerlei gebieden onderhouden, opbouwen, verrijken en optimaliseren. Door concreet aandacht te besteden aan diverse aspecten in je persoonlijke leven kun je meer bereiken dan je voor mogelijk houdt.
Lifemaster heeft de Stichting Mienskipssoarch uit Boarnsterhim middels advies en bemiddeling ondersteund bij het opzetten van het project Tegearre. Jongeren van scholengemeenschappen Piter Jelles en Sevenwolden werden in het kader van maatschappelijke stages geplaatst op projecten van Mienskipssoarch in het eigen dorp.
werkenmetbeelden Een beeld of afbeelding zegt vaak meer dan 1000 woorden. Naast het zelf maken van beelden, maken we bij Lifemaster gebruik van afbeeldingen, zogenaamde visuals. In deze brochure staan tien belangrijke argumenten voor het werken beelden.  
Een ontwerponderzoek voor jongeren die ondersteuning nodig hebben. Het is niet altijd eenvoudig voor jongeren om keuzes te maken richting toekomst en loopbaan. De diverse soorten begeleiding zijn vaak lastig met elkaar te combineren. Hier kan een gids of ‘professional friend’ die langere tijd meeloopt richting en advies geven. 
waarbenik Een aanbod vaktherapie voor meisjes uit andere culturen waarbij gewerkt wordt met thema’s en rituelen uit de Amerikaans-indiaanse ontwikkelingsfilosofie ‘The Circle of courage’.
symbiose Een onderzoek naar de inzet en meerwaarde van vaktherapie bij jongeren. In het algemeen hebben jongeren meer motivatie voor creativiteit als middel dan als therapeutisch doel. Hoe verhoudt zich dit met elkaar?
Tegenwoordig is de deelnemer steeds meer klant geworden en het ‘vraaggestuurd werken’ vergt een ondernemende houding van de professional. Het gaat daarbij om positie bepalen in een veranderende omgeving en kwalitatieve keuzes m.b.t. vraag en aanbod.
teamontwikkeling Korte teamcoaching in het kader van implementatie van een leerlijn uitgevoerd voor de Star Numanschool in Groningen. Dit in het kader van collegiale consultatie en best practice.
MAS In de Verenigde Staten is ‘community service’ de manier om sociale cohesie met jongeren te bevorderen. In Nederland hebben wij de maatschappelijke stages, een vorm van leren waarbij door vrijwilligersactiviteiten kennis wordt gemaakt met diverse aspecten en onderdelen van de samenleving.
maakerwatvan Gedragstraining met een creatieve insteek kan een activiteit zijn om jongeren inzicht te geven in hun eigen gedrag. Door creatief bezig te zijn en door interacties in de groep ontstaat een stimulerende omgeving. 
graffiti Deze video met beelden uit de workshop Graffiti geeft een indruk hoe beeldend gewerkt kan worden met jongeren. Graffiti is een aansprekend medium om deze jongeren te bereiken en te activeren.
Een onderzoek naar het bevorderen van participatie en eigen kracht van jongeren. Het innovatief ontwerp ‘Time 4 Talent’ geeft een aanzet voor een omslag in de benadering van jongeren van probleemgericht naar oplossingsgericht begeleiden.
circleofcourage De Circle of Courage is een begeleidingsmodel voor jongeren dat in de Verenigde staten en Canada wordt gebruikt om moed, passie en bezieling te ontwikkelen. Het model is gebaseerd op amerikaans-indiaanse filosofieën rondom ontwikkelingsprocessen en heeft overeenkomsten met diverse westerse psychologische benaderingen (bijv. Adler en Maslov).
autonomie Een voorbeeld van oplossingsgericht werken in vaktherapie. Aan het eind van de sessies heeft de deelnemer meer inzicht in wie hij/zij is, wat hij/zij kan, wil en durft. Het gevoel autonoom te kunnen handelen is meer geïntegreerd en gevoelens worden beter herkend en benoemd.
folder Deze folder van praktijk Lifemaster kan gedownload worden als PDF-bestand en geeft een overzicht van aanbod, werkwijze, prijzen en de contactgegevens van Lifemaster.
supervisiegids Supervisie is een praktijkgebonden leermethode waarbij in kleine groepjes onder begeleiding van een supervisor gewerkt wordt aan leervragen-en doelen die voortkomen uit persoonlijke en professionele (werk)ervaringen.

Een werk-en startplan als voorbeeld/format voor implementatie van het concept arbeidshal als werkervaringsproject in diverse settingen.
Een werk-en startplan als voorbeeld/format voor implementatie van het concept beeldende begeleiding als werkvorm voor creatieve therapie in diverse settingen.
Een werk-en startplan als voorbeeld/format voor implementatie van het concept meetingpoint als werk- en ervaringsproject in diverse settingen.
Een werk-en startplan als voorbeeld/format voor implementatie van het concept simulatiehuis op het gebied van wonen en leven in diverse settingen.
Een werk- en startplan als voorbeeld/format voor implementatie van het concept werkplekstructuur binnen diverse settingen.
Een projectplan supervisie voor jongeren en begeleiders. De titel ‘Superwise me’ verwijst naar supervisie als werkmodel met begeleiders in de rol van ‘professional friend’. De focus ligt bij vraaggericht werken op initiatief van jongeren in een supervisiesetting.
Het projectvoorstel ‘Chance2go’ richt zich op kansen voor jongeren in een digitale setting met als uitgangspunt en doelstelling zelfredzaamheid en participatie. Verbinding is het kernbegrip met per deelnemer een professional gekoppeld als ‘connector’.